గలగలా జంధ్యాల (జంధ్యాల గారి గురించి ఆయన సతీమణి అన్నపూర్ణ గారి జ్ఞాపకాలు)

{source}
<iframe width=”420″ height=”315″ src=”http://www.youtube.com/embed/OOHThQB-zMA” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>
{/source}

 

Comments:

జి.కె.ఎస్. రాజా.

వందనం.. అభివందనం. జంధ్యావందనానికి శిరస్సు వంచి వందనం! ఈ వెబ్సైట్  ని ఇలాగే నిలపండి. జంధ్యాలగార్ని మన మధ్యలోనే ఉండనివ్వండి.  ధన్యవాదాలు.

Be the first to comment

Leave a Reply