కకుంభంజకం స్వామి గా వేటూరి

December 7, 2012 Jandhyavandanam 0

    “నన్ను, నా హావభావాలను, నా మాటలను మహమురిపెంగా చూసుకున్న ‘నా వాడు’ జంధ్యాల. నన్ను నటుడిగా చూడాలని ఆయన తపన పడేవాడు. తన చిత్రం ‘”మల్లెపందిరి’లో కకుంభంజకం స్వాములవారుగా నాచేత వేషం […]