మల్లెపందిరి…. సినిమా పాటలు

{source}</param><param name=”wmode” value=”transparent”></param><embed wmode=”transparent” height=”28″ width=”335″ type=”application/x-shockwave-flash” allowscriptaccess=”always” allowfullscreen=”true” src=”http://www.divshare.com/flash/audio_embed?data=YTo2OntzOjU6ImFwaUlkIjtzOjE6IjQiO3M6NjoiZmlsZUlkIjtzOjg6IjE2Mjg2MTE4IjtzOjQ6ImNvZGUiO3M6MTI6IjE2Mjg2MTE4LTBjOCI7czo2OiJ1c2VySWQiO3M6NzoiMjA4OTM1MiI7czoxMjoiZXh0ZXJuYWxDYWxsIjtpOjE7czo0OiJ0aW1lIjtpOjEzMjI2MzkxNDI7fQ==&autoplay=default”></embed></object>{/source}

                

{source}</param><param name=”wmode” value=”transparent”></param><embed wmode=”transparent” height=”28″ width=”335″ type=”application/x-shockwave-flash” allowscriptaccess=”always” allowfullscreen=”true” src=”http://www.divshare.com/flash/audio_embed?data=YTo2OntzOjU6ImFwaUlkIjtzOjE6IjQiO3M6NjoiZmlsZUlkIjtzOjg6IjE2Mjg2MTEwIjtzOjQ6ImNvZGUiO3M6MTI6IjE2Mjg2MTEwLTE4MCI7czo2OiJ1c2VySWQiO3M6NzoiMjA4OTM1MiI7czoxMjoiZXh0ZXJuYWxDYWxsIjtpOjE7czo0OiJ0aW1lIjtpOjEzMjI2MzkxMjA7fQ==&autoplay=default”></embed></object>{/source}

 

{source}</param><param name=”wmode” value=”transparent”></param><embed wmode=”transparent” height=”28″ width=”335″ type=”application/x-shockwave-flash” allowscriptaccess=”always” allowfullscreen=”true” src=”http://www.divshare.com/flash/audio_embed?data=YTo2OntzOjU6ImFwaUlkIjtzOjE6IjQiO3M6NjoiZmlsZUlkIjtzOjg6IjE2Mjg2MDk2IjtzOjQ6ImNvZGUiO3M6MTI6IjE2Mjg2MDk2LWFkYiI7czo2OiJ1c2VySWQiO3M6NzoiMjA4OTM1MiI7czoxMjoiZXh0ZXJuYWxDYWxsIjtpOjE7czo0OiJ0aW1lIjtpOjEzMjI2MzkxNjM7fQ==&autoplay=default”></embed></object>{/source}

 

 

Comments:

 

sharma.. 12 weeks ago

1)తొలిచూపు తోరణమాయె, 
2)కదిలే కోరికవో కధలో నాయికవో పాటలు చాలా చాలా బాగుంటాయి. 
Thanks for sharing such a nice songs!!

 


 

Be the first to comment

Leave a Reply