పుత్తడి బొమ్మ సినిమా నించి కొన్ని హాస్య సన్నివేసాలు (2వ భాగం)

{source}
<iframe width=”560″ height=”315″ src=”http://www.youtube.com/embed/R-qkSLiuuVU” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>
{/source}

Be the first to comment

Leave a Reply