లీగల్ & కాపీరైట్స్

ఈ సైట్ జంధ్యాల అభిమానులు ఆయన అభిమానులకోసం స్వఛ్చందంగా నడుపుతున్నదనీ,ఇందులో ఏ విధమయిన వ్యాపారాత్మక ఆలోచనలూ,అవసరాలూ లేవని తెలియచెస్తున్నాము.

ఈ సైట్ లోని విషయాలపై ఎవరికన్నా అభ్యంతారాలు ఉంటే తెలియచేస్తే నిర్హేతుకంగా తొలగించగలము

Be the first to comment

Leave a Reply